Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

 1. Comfort Cars met vennootschapszetel gelegen te Oudenaardse steenweg 553 te 9420 ERPE-MERE (BE) met ondernemingsnr. BE0465535266 verkoopt tweedehands auto's.

  Huidige algemene voorwaarden (hierna louter vernoemd als: AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende de verkoop van tweedehands wagens, zowel aan klanten die een consument zijn in de zin van art. I.1,2° WER, als aan klanten die een onderneming zijn in de zin van art. I.1,1° WER (hierna louter vernoemd als 'Klant' en 'Koper', of 'Klanten' en 'Kopers').

 2. Een 'consument' in de zin van art. I.1,2° WER is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen; (verder: een 'Consument').

  Een 'onderneming' in de zin van art. I.1,1° WER is elk van volgende organisaties: (a) iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent; (b) iedere rechtspersoon; (c) iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, tenzij door de wet uitgesloten.

 3. Onderhavige AV kunnen ten allen tijde geraadpleegd, opgeslagen en geprint worden vanaf de website https://www.comfortcars.be/nl/salesconditions

 4. Iedere koopovereenkomst die door de Klant wordt afgesloten met Comfort Cars (hierna louter vernoemd: een Koopovereenkomst) met betrekking tot tweedehandse voertuigen wordt uitsluitend afgesloten op basis van onderhavige AV, ongeacht andersluidende algemene voorwaarden van de Klant. De Klant aanvaardt dat onderhavige AV juridisch bindend en tegenstelbaar zijn.

 5. De eventuele gehele of gedeeltelijke nietigheid van één van de bepalingen van onderhavige AV heeft geenszins de nietigheid van alle bepalingen van onderhavige AV tot gevolg.

Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Comfort Cars plaatst advertenties m.b.t. tweedehands auto's zowel op platformen van derden als op eigen platformen. Zowel de advertenties, als de informatie, foto’s en video’s met betrekking tot het respectievelijk voertuig in de advertentie maken geen aanbod uit tot het sluiten van een Koopovereenkomst. De advertenties hebben louter als doel om informatie te verschaffen aan de toekomstige Koper.

 2. De Klant kan een bindend aankoopbod plaatsen dmv een voorschot online te betalen via de knop "Kopen" en vervolgens "Voorschot betalen".

 3. Vervolgens beschikt de Klant over 10 kalenderdagen om alle documenten - zoals opgevraagd door Comfort Cars - te bezorgen. Wanneer de Klant deze verplichting niet nakomt, kan er mogelijks geen Koopovereenkomst met Comfort Cars tot stand komen. De aanvaarding door Comfort Cars van het bod van de Klant is niet afhankelijk van de volledige upload/toesturen van gevraagde documenten.

 4. De Koopovereenkomst komt geldig tot stand door de uitdrukkelijke aanvaarding van Comfort Cars van het aanbod van de Klant. Deze aanvaarding wordt geuit per e-mail naar de Klant. In dezelfde e-mail - of in een latere e-mail - zal Comfort Cars de Klant een factuur opsturen die geldt als een verzoek om tot betaling over te gaan in overeenstemming met Artikel 4 van onderhavige AV. De Koopovereenkomst wordt opgeslagen door Comfort Cars.

 5. In afwijking van het bovenvermeld proces beschreven in artikel 2 paragraaf 2 tot en met 4, kan de Klant ook een bindend aankoopbod uitbrengen in de showroom van Comfort Cars, voor zover dat dit werd aangeboden in het specifieke geval. In dit geval komt de Koopovereenkomst tot stand wanneer de Koopovereenkomst is getekend door Comfort Cars.

 6. De Klant stemt ermee in dat alle communicatie met Comfort Cars aangaande de overeenkomst, langs elektronische weg mag gebeuren.

Artikel 3 - Aanvullende diensten

 1. De Klant kan naast de aankoop van het voertuig genieten van een breed gamma aan aanvullende diensten aangeboden door Comfort Cars. Deze diensten zullen geïntegreerd worden in de Koopovereenkomst. Tenzij anders bedongen worden vergoedingen en, wanneer toepasselijk, aanvullende kosten, aangerekend voor deze aanvullende diensten.

 2. De aanvullende diensten omvatten met name de inschrijving van het voertuig, vergoeding voor de bemiddeling van een uitgebreidere conventionele waarborg (hierna louter vernoemd “Garantie”) en/of financiering, en de aanvraag voor een nummerplaat naar keuze van de Klant.

Artikel 4 - Betaling

 1. De volledige aankoopprijs van het voertuig, evenals de kosten en/of vergoedingen voor voormelde aanvullende diensten, zijn onmiddellijk opeisbaar vanaf het sluiten van de Koopovereenkomst. De Klant zal – van zodra dat hij of zij de Koopovereenkomst en de factuur heeft verkregen, binnen drie werkdagen, het aankoopbedrag voldoen.

 2. Bij een aanbetaling door de Koper dient de Koper een voorschot te te betalen, hetwelk in ieder geval 15% zal bedragen, te vermeerderen met de eventuele kosten en vergoedingen voor de bijkomende diensten. Alle prijzen zijn vermeld in bruto en euro.

  Het saldo zal door de klant betaald dienen te worden voor de wagen geleverd wordt.

 3. Bij niet-tijdige betaling van het voorschot en/of saldo, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1% per maand op het onbetaalde bedrag. Eveneens is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde bedrag. Indien de Klant het voorschot en/of saldo niet-tijdig betaalt, behoudt Comfort Cars zich tevens het recht voor om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden lastens de Koper, hetgeen per email kan worden genotificeerd. De Klant zal in dat geval een forfaitaire schadevergoeding moeten betalen van 15 % van de aankoopprijs, te vermeerderen met de eventuele kosten en vergoedingen voor de bijkomende diensten, behoudens het recht van Comfort Cars om een bijkomende schadevergoeding te eisen.

 4. Indien Comfort Cars heeft toegestemd dat het voertuig gefinancierd wordt door een financiële dienstverlener en indien de Klant op grond van de leningsovereenkomst verplicht is om een deel van de totale kost zelf te dragen zal – in afwijking van paragraaf 2 – de verplichting om een voorschot te betalen betrekking hebben op het deel van de aankoopprijs dat de Klant zelf moet dragen.

 5. Betaling dient te geschieden via een bankoverschrijving naar het bankrekeningnummer vermeld op de factuur van Comfort Cars. Betalingen worden enkel aanvaard indien ze zijn uitgevoerd door een financiële instelling met zetel in een lidstaat van de Europese Unie.

 6. Het is de Klant niet toegestaan om vorderingen te compenseren of enige retentierechten uit te oefenen tegen vorderingen van Comfort Cars, behalve als deze vorderingen niet geprotesteerd worden door Comfort Cars of indien ze reeds vastgesteld werden door de rechtbank met kracht van gewijsde. Klanten zijn in het bijzonder niet gerechtigd om betalingen te weigeren op grond van het feit dat zij louter beweren dat zij over zulke vorderingen beschikken.

Artikel 5 - Kennelijke vergissing

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet bij het aankopen van de wagen. De ondernemer heeft het recht om deze kosteloos te annuleren als blijkt dat dit om een kennelijke vergissing gaat.

Artikel 6 - Overmacht

 1. Comfort Cars en de Klant zijn van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis / schadeloosstelling in geval van overmacht. Onder “overmacht” wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van partijen, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien.

 2. De Klant kan zich voor zijn verbintenis tot betaling evenwel niet beroepen op overmacht. Hij kan dit wel voor andere verplichtingen die onderhavige AV hem opleggen.

Artikel 7 - Garantie en aansprakelijkheid

 1. Ten aanzien van Consumenten zal de Koopovereenkomst beheerst worden door het wettelijke recht omtrent waarborg voor gebreken. In andere gevallen is de aansprakelijkheid van Comfort Cars beperkt tot de volgende gevallen:

  a) voor een verlies of de schade die het gevolg is van een zware fout of opzet van Comfort Cars;
  b) voor verlies of schade ingevolge lichamelijke schade.

  Vorderingen vanwege de Klanten voor gebrek aan overeenstemming en/of verborgen gebreken verjaren na één jaar te rekenen vanaf de levering van het voertuig. De klant dient Comfort Cars op de hoogte te brengen van het gebrek binnen de twee maanden na het ontdekken ervan, bij gebreke waaraan Comfort Cars geen aansprakelijkheid zal dragen. Indien de Klant een onderneming is, dan zal de verkoop geschieden zonder enige vorm van garantie. Het verkorten van de verjaringstermijn, als het uitsluiten van de aansprakelijkheid voor enige gebreken, zal voor ondernemingen niet gelden bij:

  a) voor een verlies of de schade die het gevolg is van een zware fout of opzet van Comfort Cars;
  b) voor verlies of schade ingevolge lichamelijke schade.

 2. Bij de ophaling van het voertuig, is de Klant gehouden tot de inspectie van het voertuig teneinde eventuele schade of missende accessoires vast te stellen. Ingeval van schade of missende accessoires, is de Klant verplicht dit te vermelden op het bewijs van overdracht (de ‘CMR-vrachtbrief’ of het ‘handover protocol’) van.

 3. Indien Comfort Cars verplicht is om een verlies of schadevergoeding te betalen veroorzaakt door een fout, dan zal de aansprakelijkheid van Comfort Cars beperkt worden tot de gebruikelijke schade die voorzienbaar was bij het aangaan van de overeenkomst.

 4. Elke vordering voor gebrek dient door de Klant kenbaar gemaakt te worden aan Comfort Cars. Indien het voertuig, ingevolge een gebrek, niet meer gebruikt kan worden, dan mag de Klant het voertuig slechts na akkoord van Comfort Cars met betrekking tot een opgemaakte offerte naar een derde-hersteller brengen.

Artikel 8 - Recht tot herstel

 1. De voertuigen die te koop worden aangeboden door Comfort Cars zijn getaxeerd en met redelijke zorg omschreven in de advertentie voor verkoop. Indien het voertuig behept is met een gebrek heeft Comfort Cars het recht om haar herstelverplichtingen na te komen via externe dienstverleners ('Externe Dienstverlener'). Aan deze uitvoering zijn geen kosten voor de Klant verbonden.

 2. De Klant zal verslag doen van het gebrek via een formulier van Comfort Cars en het zo goed mogelijk beschrijven. Comfort Cars zal de Klant na eigen onderzoek verder inlichten over welke Externe Dienstverlener de herstelverplichting zal uitvoeren. De Klant is ertoe verplicht om een afspraak te maken met de Externe Dienstverlener volgens de instructies van Comfort Cars. Comfort Cars wijst erop dat de mogelijkheid bestaat dat de Consument persoonlijke informatie dient over te maken aan de Externe Dienstverlener. Comfort Cars heeft immers een overeenkomst tot gegevensverwerking gesloten met de Externe Dienstverlener, zodoende dat de Externe Dienstverlener moet voldoen aan bindende normen teneinde de veiligheid van de gegevens te vrijwaren. In alle andere opzichten wordt verwezen naar de verklaring van gegevensbescherming van de respectievelijke Externe Dienstverlener.

 3. De Klant moet het voertuig zelf vervoeren naar het filiaal van de Externe Dienstverlener met wie de afspraak is gemaakt. Indien de toestand van het voertuig het onmogelijk maakt om het persoonlijk naar het filiaal te vervoeren, bijvoorbeeld wegens de onbruikbaarheid, zal de Klant Comfort Cars contacteren. Deze laatste beslist dan op welke wijze het voertuig naar de Externe Dienstverlener vervoerd zal worden.

 4. De Externe Dienstverlener zal de Klant een bindende hersteldatum voorleggen waarbinnen het voertuig hersteld zal zijn. De Externe Dienstverlener zal de Klant onmiddellijk informeren indien deze datum niet gehaald wordt. De Klant haalt het voertuig terug op binnen een week na kennisgeving van de Externe Dienstverlener dat de herstelling voltooid is. Comfort Cars dekt alle kosten die hierbij worden gemaakt. De Klant is verplicht om deze kosten zo laag mogelijk te houden. Indien de Klant het voertuig niet komt ophalen binnen een week na kennisgeving van voltooiing van het voertuig, kan Comfort Cars stallingskosten aanrekenen, dewelke zullen worden verhaald op de Klant.

 5. Comfort Cars kan de Klant een gelijkwaardige huurwagen verlenen voor de duur van de aanvullende diensten. De Klant kan geen schadevergoeding vorderen indien hij of zij weigert de huurwagen te aanvaarden, niettegenstaande Comfort Cars had aangeboden om de huurkosten en de kosten voor ophaling en terugbrenging volledig te betalen.

Artikel 9 - Commerciële garantie

Indien de Klant nood heeft aan een meer uitgebreide commerciële garantie ('Garantie') zullen de algemene voorwaarden van de Externe Garantieverstrekker van toepassing zijn; zij zullen aan de Klant worden verstrekt met de Koopovereenkomst. Het is de Garantieverstrekker, en niet Comfort Cars, die partij wordt bij voormelde Garantie. Indien een omstandigheid plaatsvindt die gedekt is door de commerciële garantie , moet de Klant zich onmiddellijk tot de Garantieverstrekker wenden.

Artikel 10 - Herroepingsrecht

 1. Indien de Klant een Consument is heeft hij of zij – indien de wettelijke voorwaarden hiervoor voldaan zijn - een herroepingsrecht van 14 dagen. Een consument is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

 2. De Koopovereenkomst kan herroepen worden zonder opgave van redenen binnen 14 dagen vanaf de dag volgende waarop (a) de Klant of (b) een derde partij gelast door de Klant, en dewelke geen vervoerder is, de goederen heeft ontvangen.

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Comfort Cars door middel van een ondubbelzinnige verklaring (aangetekend, via e-mail of via het modelformulier te vinden op de website https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf op de hoogte te stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen vooraleer de herroepingstermijn verstrijkt.

 3. Comfort Cars stelt enerzijds voor dat Klanten het e-mailadres info@comfortcars.be gebruiken om hun herroepingsrecht uit te oefenen. Anderzijds kunnen Klanten hun kennisgave tot herroeping ook sturen naar het postadres Oudenaardse steenweg 553 9420 ERPE-MERE (BE).

 4. Vanaf het moment dat de Koopovereenkomst is herroepen, zal Comfort Cars de Klant binnen 14 dagen vanaf de dag dat de kennisgeving werd ontvangen alle ontvangen sommen terugbetalen. Comfort Cars zal voor de terugbetaling dezelfde betalingsmiddelen gebruiken die door de Klant werden gebruikt voor de aankoop, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Voor deze terugbetaling zullen er geen kosten worden aangerekend.

 5. Comfort Cars kan terugbetaling afwijzen tot dat de Klant bewijs heeft gebracht dat hij of zij de goederen in goede orde heeft teruggestuurd.

 6. De Klant moet de goederen onverwijld, en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Comfort Cars of een door hem aangewezen derde. Enkel het voertuig, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzigingen en factuur of aankoopbewijs kan worden teruggenomen door Comfort Cars. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd als de goederen binnen 14 dagen worden verzonden.

 7. De Klant kan het voertuig naar Comfort Cars brengen of het laten leveren door een vervoerder.

 8. De Klant is aansprakelijk voor waardeverminderingen van het voertuig die het gevolg is van een manier van omgaan met het voertuig die, verder gaat dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de goederen te inspecteren.

Artikel 11 - Recht op terugkeer

 1. Zonder afbreuk aan de wettelijke rechten van de Consument, namelijk het herroepingsrecht en recht op garantie kan hij het voertuig teruggeven aan Comfort Cars zonder opgave van redenen binnen de 14 dagen na overhandiging op voorwaarde dat het voertuig niet beschadigd is en dat er geen gebruik van gemaakt is dat verder gaat dan de normale inspectie van het voertuig – in het bijzonder geen hogere kilometerstand dan 500 km sinds de overhandiging aan de Klant. Er is geen recht op terugkeer voor Ondernemingen.

 2. Comfort Cars draagt de rechtstreekse kosten voor het terugsturen of het transport van de goederen indien de Klant het recht uitoefent. De Koper staat enkel in voor de kosten van een mogelijk verlies in waarde van het gebruikte voertuig, bijvoorbeeld door gebruik indien dergelijk verlies in waarde toerekenbaar is aan het feit dat de goederen gebruikt zijn op een manier die niet noodzakelijk was voor het inspecteren van hun toestand, kenmerken en werking

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van het voertuig blijft bij Comfort Cars tot na de volledige voldoening door de Klant van alle tegenprestaties dewelke aan Comfort Cars verschuldigd zijn, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen.

 2. Comfort Cars heeft het recht om het inschrijvingsbewijs deel II bij te houden voor de duur van het eigendomsbehoud. Vanaf ogenblik van gehele betaling zal Comfort Cars het eigendomsbewijs van het voertuig binnen de week naar de Klant verzenden.

 3. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen aan de Klant vanaf het moment dat het verkochte goed het bedrijfspand van Comfort Cars of een door Comfort Cars aangestelde derde heeft verlaten.

 4. Zolang het voertuig eigendom blijft van Comfort Cars is het de Klant uitdrukkelijk verboden om te beschikken over het voorwerp van de Koopovereenkomst, het voorwerp aan te wenden als betaalmiddel, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht. De Klant kan eveneens geen contractueel recht op gebruik hierop toekennen aan een derde, met uitzondering van akkoord tussen partijen.

Artikel 13 - Overeenkomsten met betrekking tot commerciële garanties, financiering en verzekering

 1. In het geval dat bijkomende dienstverlening is voorzien – zoals bijvoorbeeld financiering, een commerciële garantie (Garantie) of verzekering – zal de Klant bijkomende contractuele documenten ontvangen van de desbetreffende partner van Comfort Cars. Dienovereenkomstig zal een overeenkomst betreffende een van de aanvullende diensten slechts geacht te zijn aangegaan nadat de respectievelijke overeenkomst is ondertekend door de Koper en de respectievelijke dienstverlener.

 2. Comfort Cars wordt geen partij bij zulke overeenkomst. Comfort Cars draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en de uitvoering van de respectievelijke overeenkomsten van zijn partners.

Artikel 14 - Diversen

 1. De Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen die aanleiding zouden vinden uit de Koopovereenkomst tussen partijen afgesloten.

 2. Het Belgisch recht is het toepasselijke recht op alle geschillen die tussen partijen zullen ontstaan, en die hun aanleiding vinden uit de Koopovereenkomst tussen partijen afgesloten. Weens Koopverdrag en andere intergouvernementele verdragen, indien deze er zouden zijn, zijn niet van toepassing.

 3. De Europese commissie voorziet een platform voor online geschillenbeslechting (‘ODR’), als alternatief voor een gerechtelijke procedure. Indien gewenst kan de Klant hierover meer informatie vinden op https://www.eccbelgie.be/over-ecc/odr-contactpunt. Comfort Cars is niet aangesloten bij dit platform